Gå til Plæneservice
Menu

Abonnementsvilkår for Havelej

 

1. Aftalens grundlag

1.1. Disse abonnementsvilkår (maj 2019) gælder for alle abonnementsaftaler, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.2. Denne abonnementsaftale er indgået mellem Motorcentrum A/S, der ejer et stort antal håndholdte maskiner til brug for havearbejde (Udlejer), og en forbruger (Lejer) og omhandler begrænset brugsret til Udlejers maskiner.

1.3. De af Udlejer ejede have maskiner af høj kvalitet (Maskiner) indgår i en pulje, hvis indhold afgøres af Udlejer (Pulje). I Puljen indgår ikke maskiner, der kræver særlig uddannelse eller godkendelse.

2. Lejers rettigheder

Ved Lejers tegning og løbende betaling af abonnement hos Udlejer får Lejer ret til at

-        bruge en ønsket Maskine fra Puljen til havearbejde i op til og med tre kalenderdage i træk,

-        bestille en bestemt Maskine fra Puljen, hvis Lejer vil være sikker på at kunne bruge Maskinen på en eller flere bestemt(e) dag(e),

-        bestille og/eller bruge op til og med to Maskiner fra Puljen samtidig,

-        få instruktion i anvendelse, opbevaring og evt. smøring af Maskinen,

-        få udleveret brugermanual og evt. sikkerhedsudstyr, hvis påkrævet ved brug af Maskinen, sammen med Maskinen, og

-        bruge ledige Maskiner fra Puljen i et ubegrænset antal gange, så længe brugen sker i overensstemmelse med abonnementsvilkårene.   

3. Brug af Maskiner

Inden udlevering af en Maskine sørger Udlejer for instruktion i brug og udleverer brugermanual. Hvis beskyttelsesudstyr er påkrævet ved brug af Maskinen, udleverer Udlejer også dette sammen med Maskinen. Beskyttelsesudstyret består typisk af hjelm med visir, sikkerhedsbriller, skærebukser, høreværn, mv., dog ikke fodtøj.  

Lejer skal gennemgå brugsanvisningen til Maskinen, overholde manualer om betjening, belastning, rengøring og sikkerhed, samt sørge for, at Maskinen kun anvendes til sit formål.

Lejer må kun anvende Maskinen på den adresse, Lejer har oplyst.

Lejeren er ansvarlig for transport fra og til Udlejer af Maskinen og for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af Maskinen.

Maskinen skal opbevares og smøres som angivet i brugsanvisning eller som oplyst af Udlejer. Kontrol, smøring, oliepåfyldning mv. skal foretages jævnligt og med rette olie købt hos eller udleveret af Udlejer.

Lejer overtager ved udlevering risikoen for Maskinen og er derefter i brugsperioden ansvarlig for enhver skade af en hvilken som helst årsag, der måtte blive tilføjet Maskinen, Lejer, tredjemand eller ting.

 

4. Udlejers rettigheder

Afhenter Lejer ikke en bestilt Maskine i tide, er Udlejer berettiget til at udleje til tredjemand.

Er en Maskine ikke bestilt, udleveres Udlejer Maskiner efter først-til-mølle-princippet.

Udlejer er berettiget til at kræve, at den månedlige abonnementsydelse betales over betalingsservice.

Udlejer er til enhver tid berettiget til at besigtige Maskinen hos Lejer. 

Udlejer leverer Maskinen i god, funktionsdygtig, velholdt og rengjort stand. Afleveres maskinen ikke i samme stand med fradrag for almindeligt slid og ælde vil reparation og rengøring ske for Lejers regning.

Udleveret brugsanvisning/manual, sikkerhedsudstyr og evt. andet materiale skal også tilbageleveres.

Hvis Lejer ikke tilbageleverer Maskinen til aftalt tid, betaler Lejer dels ekstra for hver ekstra dag, dels et administrationsgebyr på kr. [500] til Udlejer. Betaling heraf fritager ikke Lejer for betaling af evt. tab, som Udlejer måtte lide grundet for sen eller manglende tilbagelevering.

Lejer er uberettiget til at sælge, udlåne, udleje, pantsætte eller i øvrigt disponere over Maskinen på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette.

5. Abonnementsperiode

Abonnementsperioden er ikke tidsbegrænset. Opsigelse fra Udlejers såvel som Lejers side skal ske med 1 måneds varsel, dog kan opsigelse fra Lejer tidligst foretages 5 måneder efter abonnementsperiodens påbegyndelse.

Enhver part kan ophæve aftalen ved væsentlig misligholdelse. Nægtelse af adgang til at bese Maskinen hos Lejer, manglende betaling for abonnementet eller manglende betaling for nødvendig reparation eller vedligeholdelse, hvis Lejer ikke tilbageleverer Maskinen i samme stand, anses eksempelvis som væsentlig misligholdelse af abonnementsvilkårene.

6. Betaling

Abonnementsydelsen på kr. 129,- opkræves via betalingsservice sidste bankdag i måneden.

Hvis betaling udebliver i mere end 14 dage efter forfaldsdato, er dette væsentlig misligholdelse, og Udlejer er i så fald berettiget til at ophæve abonnementsaftalen og afhente Maskiner på Lejers regning. 

Hvis Lejer ønsker at bruge skærende Maskiner/udstyr, [såsom motorsav, buskrydder, græsslåmaskine mv], er Udlejer berettiget til at opkræve et depositum på kr. 250,- senest ved afhentning.

Depositum forrentes ikke og kan ikke modregnes. Depositum dækker Udlejers krav på udgifter til slibning og evt. udskiftning af sliddele. Hvis Lejers brug af Maskinen ikke kræver slibning eller udskiftning, vil depositum blive refunderet.

7. Skade og forsikring

I tilfælde af skade på Maskinen skal Udlejer straks underrettes, og Maskinen indleveres til Udlejer.

Udlejer sørger for at tegne kaskoforsikring [dog med selvrisiko på max DKK 5.000 for Lejer] for abonnementsperioden. Lejer kan få nærmere oplysning om dækningens omfang hos Udlejer. Omkostningerne til kaskoforsikringen indgår i lejen. Hvis dækningsberettiget skade på Maskinen sker mens Maskinen er i Lejers varetægt, er Lejer ansvarlig overfor forsikringsselskabet for at betale selvrisiko. 

Hvis Maskinen forårsager skade på Lejer, tredjemand eller på ting, er Lejer selv ansvarlig herfor, bortset fra visse produktansvarstilfælde. Lejer bør sikre sig at Lejers ansvarsforsikring dækker Lejers brug af Maskiner.

Lejer kan ikke som følge af misligholdelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Lejer kan dokumentere, at Lejers tab skyldes grov uagtsomhed fra Udlejers side. Udlejer er ikke ansvarlig for et beløb, der overstiger et årsabonnement.

8. Produktansvar

Produktansvar følger dansk lov, dog er Udlejer ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab m.v., medmindre Lejer kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra Udlejers side.

9. Persondata

I forbindelse med denne aftale har Udlejer af Lejer modtaget persondata fra Lejer, som Udlejer har registreret som led i denne aftale. Mht. oplysning om behandling af persondata henvises til persondatapolitikken på Udlejers hjemmeside.

10. Tvister

Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret. Sag anlægges ved byretten i den retskreds, hvor Udlejer har hovedkontor, dog kan Lejer anlægge sag ved eget værneting.

 

Ovenstående betingelser er læst og accepteret af Lejer.

Lejer erklærer at være myndig og at sørge for at overholde manualer, sikkerhedsforskrifter mv.

 

Den                    /                                                     Den                    /                        

____________________                                                                _____________________

Som Udlejer                                                                                      Som Lejer